Dyżur pedagoga

Pedagog szkolny jest do dyspozycji uczniów gimnazjum
i ich rodziców w każdy poniedziałek, w godzinach 14.15 – 15.15.

WAŻNE INFORMACJE

Wydawanie opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się

Uczniowi gimnazjum może być wydana opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się na wniosek:

 • nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzącego zajęcia z uczniem w szkole;
 • rodziców (prawnych opiekunów);
 • pełnoletniego ucznia.

W przypadku wniosku nauczyciela dotyczącego niepełnoletniego ucznia wymagana jest zgoda rodziców, a w przypadku pełnoletniego ucznia wymagana jest jego zgoda. Wniosek musi być odpowiednio uzasadniony.

Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły, który po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinię Rady Pedagogicznej do właściwej poradni psychologiczno – pedagogicznej, o czym informuje rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia.

Po aktualnie obowiązujące druki, niezbędne do zgłoszenia dziecka do poradni, zainteresowani rodzice mogą zgłaszać się do pedagoga szkolnego lub wychowawcy.

Ważność opinii w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się, wydawanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

Opinie wydane do 31.08.2011 r. w sprawie:

 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia z uwagi na stwierdzone specyficzne trudności w uczeniu się
 • dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego ze względu na specyficzne trudności w uczeniu się

  są aktualne przez cały okres kształcenia ucznia lub absolwenta.

  Poradnia może wydać opinie o specyficznych trudnościach w uczeniu się, najwcześniej po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej (od 1 września klasy IV) i najpóźniej w dniu ukończenia szkoły podstawowej (do 31 sierpnia klasy VI).

  Przepis ten obowiązuje od 1 września 2011 r.

  Powrót