Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dukla

Burmistrz Dukli zawiadamia o wyłożeniu projektu "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dukla na lata 2023-2026 z perspektywą do 2030 roku"

Obwieszczenie ARG.602.6.2023 (PDF)

Formularz zgłoszenia uwag (PDF)

2023-09-05

Ukazał się kolejny już XVIII tom Biblioteki Dukielskiej

W sierpniu br. ukazał się nakładem Gminy Dukla kolejny tom XVIII Biblioteki Dukielskiej pt. „Historie dukielskie” autorstwa Janusza Kubita. Jest to zbiór 26 artykułów, publikowanych głównie w drugiej dekadzie XXI wieku w Dukli.pl/DPS, a także innych czasopismach i periodykach, uzupełnionych i uaktualnionych o zdobytą wiedzę przez Autora, a także po raz pierwszy publikowane. Artykuły zawarte w niniejszym zbiorze dotyczą głównie historii Dukli i okolic. Artykuły są bogato ilustrowane, głównie zdjęciami archiwalnymi.

2023-09-05

INFORMACJA INKASENTA DUKLI

Opłaty za śmieci oraz III ratę podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, można dokonać u inkasenta Dukli (wpłaty tylko gotówką) w Urzędzie Miejskim w Dukli, ul. Trakt Węgierski 11, pokój 008 (wejście boczne, przez metalową bramkę) w dniach:

ŚMIECI i PODATEK:

13 września 2023 r. (środa) godz.: 15:00 -16:30 

14 września 2023 r. (czwartek) godz.: 15:00 - 16:30

2023-09-04

Awans zawodowy nauczycieli w Gminie Dukla

Uroczyste wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego odbyło się 30 sierpnia  2023 roku. Po złożeniu ślubowania przez nauczycieli  burmistrz Dukli Andrzej Bytnar nadał stopień nauczyciela mianowanego i wręczył nauczycielom akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

W tym roku do egzaminu w dniu 24 sierpnia 2023 roku przystąpiło 6 nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dukla. Wśród nich są nauczyciele uczący w przedszkolu, szkołach podstawowych, niektórzy z nich skorzystali z przepisów przejściowych.

2023-08-31

Trwają prace przy Rewitalizacji Dukielskiego Rynku

Od maja br. trwają prace przy rewitalizacji rynku w Dukli. 3 marca 2023 roku została podpisana umowa na realizację zadania, po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, z wykonawcą firmą RAFMAR Witold Korab sp. z o.o.  z Lutczy. Przekazanie placu budowy nastąpiło 5 kwietnia br. Termin zakończenia prac to 15 miesięcy od podpisania umowy. W zakresie zadania jest:

przebudowa nawierzchni placu rynkowego i ciągów komunikacyjnych w jego obrębie, przebudowa dojazdu do placu od strony ul. 3 Maja i ul. Cergowskiej, przebudowa skweru zielonego przy ul. Cergowskiej, wymiana oświetlenia ulicznego na działkach: 69, 89/2, 90, 91, 154, 159, 164/1, 164/2, 165.

Inspektorem nadzoru został mgr inż. Janusz Leń, nadzór archeologiczny  nad pracami powierzono mgr Agnieszce Kubackiej – Marek, kierownik budowy to mgr inż. Paweł Pysz. Całkowity koszt zadania to: 2 637 367,10 zł brutto, w tym dofinansowanie z rządowego funduszu inwestycji lokalnych 1 523 339,33 zł, środki własne gminy 1 114 127,77 zł.

2023-08-31

Czy Maria Amalia z Brühlów Mniszchowa zasługuje na ławeczkę?

17 sierpnia br. w Muzeum Historycznym-Pałac w Dukli odbył się wykład pani mgr Jolanty Wojdyły, polonistki, nauczycielki z dukielskiego liceum, pt. ” Maria Amalia z Brühlów Mniszchowa – Pani rokokowej Dukli”. Inicjatorem spotkania był Zenon Leńczyk- przewodniczący Zarządu Osiedla Dukla, pomysłodawca projektu obywatelskiego „Ławeczka Marii Amalii Mniszchowej”, który zakłada powstanie na skwerze przy dukielskim rynku, ławeczki z postacią z mosiądzu Pani rokokowej Dukli.

2023-08-24

Zawiadomienie o LXXVI sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zmianami)

z w o ł u j ę

na dzień 30 sierpnia 2023 r. (środa) o godz.16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli LXXVI sesję Rady Miejskiej w Dukli.

2023-08-23

Ogłoszenie o naborze partnerów do realizacji wspólnego zadania

Działając w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (tekst jedn. Dz. U. z  2022 r., poz. 1079) Gmina Dukla Ogłasza nabór partnerów w celu realizacji projektu pn. „Wzmocnienie potencjału technicznego jednostek OSP z terenu Gminy Dukla w celu prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021 – 2027;
Działanie 02.05 Adaptacja do zmian klimatu; Nr naboru FEPK.02.05-IZ.00-002/23

2023-08-23

ZAKAZ ODPROWADZANIA WÓD ODPADOWYCH DO KANALIZACJI SANITARNEJ!!!

Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o. przypomina o zakazie wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (tekst jednolity Dz.U.2023r.537 z póź. zm.).

Wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej poprzez podłączenie rur spustowych, krat czy wpustów do instalacji kanalizacyjnej czy też otwieranie studzienek kanalizacyjnych dla odprowadzenia wody deszczowej z posesji są działaniami zakazanymi przepisami prawa.

W przypadku wprowadzania wód opadowych do systemu kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne w wysokości do 10 000,00 zł.

2023-08-11

Nabór kandydatów na członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Burmistrz Dukli  ogłasza nabór kandydatów na członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Dukla wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych, które realizują zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy oraz pomocy osobom/rodzinom uwikłanym w przemoc.

Podstawa prawna:

1) art.9 a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz.U. 2021 r. poz.1249 z późn. zm.),

2) Uchwałą Nr LXXII/488/23 Rady Miejskiej Gminy w Dukli, z dnia 22 czerwca 2023r. W sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Dukla.

2023-08-03
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.