Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

ZAKAZ ODPROWADZANIA WÓD ODPADOWYCH DO KANALIZACJI SANITARNEJ!!!

Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o. przypomina o zakazie wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (tekst jednolity Dz.U.2023r.537 z póź. zm.).

Wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej poprzez podłączenie rur spustowych, krat czy wpustów do instalacji kanalizacyjnej czy też otwieranie studzienek kanalizacyjnych dla odprowadzenia wody deszczowej z posesji są działaniami zakazanymi przepisami prawa.

W przypadku wprowadzania wód opadowych do systemu kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne w wysokości do 10 000,00 zł.

2023-08-11

Nabór kandydatów na członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Burmistrz Dukli  ogłasza nabór kandydatów na członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Dukla wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych, które realizują zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy oraz pomocy osobom/rodzinom uwikłanym w przemoc.

Podstawa prawna:

1) art.9 a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz.U. 2021 r. poz.1249 z późn. zm.),

2) Uchwałą Nr LXXII/488/23 Rady Miejskiej Gminy w Dukli, z dnia 22 czerwca 2023r. W sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Dukla.

2023-08-03

Informacja

W związku z zaplanowanym remontem dróg gminnych:

  • Iwla (wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku około 850 m od cmentarz w kierunku „Gór Iwelskich” – od 31 lipca do 1 sierpnia 2023 r.
  • Teodorówka - Pałacowka (wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku około 1 km od strony skrzyżowania Teodorówka „Wzgórze”) – od 2 do 4 sierpnia 2023 r.

Burmistrz Dukli informuje, że  na czas remontu będą występować utrudnienia w ruchu na wskazanych  odcinkach drogi.

Prosimy użytkowników drogi o zachowanie ostrożności.

Wskazany termin może ulec zmianie w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych.

2023-07-28
Sławomir Gołąbek

Badania przydatności wody do spożycia

Decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie odnośnie przydatności wody do spożycia z wodociągów na terenie gminy Dukla: 

w Iwli, Dukli, Zawadce Rymanowskiej, Mszanie, Teodorówce, Łękach Dukielskich-Wietrznie, Cergowej.

2023-07-27

Ogłoszenie o naborze wniosków – Rządowy Program Ochrony Zabytków – druga edycja.

Gmina Dukla na podstawie Zarządzenia NR 129/23 Burmistrza Dukli z dnia 26.07.2023 r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie prac przy obiektach zabytkowych dla podmiotów posiadających tytuł prawny do zabytku znajdującego się na terenie gminy Dukla (ujętego w rejestrze zabytków lub w gminnej ewidencji zabytków) wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

2023-07-27

Wymiana witaczy miasta i gminy Dukla

Na początku lipca br. zostały wymienione witacze dla miasta i gminy Dukla. Forma witaczy została ta sama, wymieniono tylko zniszczone już dość mocno przez warunki atmosferyczne tarcze herbu, tablice z napisem: Miasto Dukla i obudowę słupów trzech witaczy miasta, a także tablice herbu, tablice z napisem : Gmina Dukla i obudowę słupów sześciu witaczy gminy. Postawiony został także jeden dodatkowy witacz na granicy gminy Dukla z gminą Iwonicz – Zdrój pomiędzy Jasionką, a Lubatową. Wymienione tarcze i tablice witaczy służyły gminie Dukla i Dukli od 2006 roku. Całkowity koszt wymiany herbów, tablic i postawienia dodatkowego witacza  wraz z montażem wyniósł 32 059,95 zł.

Krystyna Boczar-Różewicz

2023-07-26

Otwarcie mostu w Mszanie

17 lipca br. został oddany do użytku most w Mszanie, łączący dwa brzegi potoku Mszanka. W uroczystym przecięciu wstęgi wzięli udział burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, przedstawiciel Wykonawcy i gospodarz wsi  Ewa Kaczmarska – Węckowska. W spotkaniu uczestniczyli także: sekretarz Gminy Dukla Piotr Świder, pracownicy Urzędu Miejskiego w Dukli prowadzący inwestycję z ramienia Inwestora, pracownicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, mieszkańcy wsi Mszana. Panie z KGW w Mszanie przygotowały dla uczestników drobny poczęstunek.

2023-07-19

Zawiadomienie o LXXV sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zmianami)

z w o ł u j ę

na dzień 26 lipca 2023 r. (środa) o godz.11.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli LXXV sesję Rady Miejskiej w Dukli.

2023-07-19

1 158 691,90 PLN na zabytki w Gminie Dukla!!!

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Dukla otrzymała dofinansowanie na realizację trzech zadań:

  1. Remont elewacji budynku byłego Magistratu w Dukli, ul. Kościuszki 4 – 310 426,30 zł
  2. Renowacja zabytkowej elewacji kościoła, dzwonnicy Parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Dukli – 572 683,72 zł
  3. Remont kościoła parafialnego w Równem – wymiana pakietów szybowych witraży – 275 581,88 zł

W ramach pierwszego naboru wpłynęło  ponad 20 tys. wniosków na kwotę ponad 11 mld zł.  Wsparcie finansowe otrzymało 4 808 projektów

Dofinansowanie mogło wynieść maksymalnie 98% wartości inwestycji.

                                                                               Krystyna Boczar-Różewicz

2023-07-17

Zawiadomienie o LXXIV sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zmianami)

z w o ł u j ę

na dzień 12 lipca 2023 r. (środa) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli LXXIV sesję Rady Miejskiej w Dukli.

2023-07-11

Informacja o robotach drogowych w Łękach Dukielskich

W związku z planowanym na dzień 08.07.2023 r. (sobota) rozpoczęciem robót związanych z przebudową muru oporowego i ogrodzenia  działki nr ewid. 2292/1 w Łękach Dukielskich przy drodze gminnej („Baryłówka” w okolicy Ośrodka Zdrowia) informuję, że na czas remontu będą występować utrudnienia w ruchu na wskazanym  odcinku drogi.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Piotr Świder
Sekretarz Gminy

2023-07-07

Magdalena Jurczyk odznaczona medalem

Odznaczona medalem „Zasłużony dla Dukielszczyzny”

W środę, 5 lipca  br.  Magdalena Jurczyk odznaczona przez Kapitułę medalu „Zasłużony dla Dukielszczyzny”  w kat. Sportowiec  odwiedziła burmistrza Dukli, wykorzystując czas pomiędzy jednym, a drugim zgrupowaniem. Burmistrz Andrzej Bytnar wręczył medal i dyplom, a piękne kwiaty p. Zenon Leńczyk, z inicjatywy którego Magdalena Jurczyk została nominowana.

Wielkie wyrazy uznania i gratulacje dla naszej rodaczki, będącej w składzie reprezentacji Polski kobiet na sezon 2023!!!!

2023-07-06

Odznaczeni medalem „Zasłużony dla Dukielszczyzny”

Odznaczeni medalem „Zasłużony dla Dukielszczyzny”

Medal  "Zasłużony dla Dukielszczyzny" przyznawany jest od 2004 roku.  Nadawany jest  za wybitne zasługi osobom, które swoją działalnością szczególnie zasłużyły się miastu lub gminie, przyczyniając się do jej rozwoju, pomnożenia dobrobytu lub popularyzowania osiągnięć. Po raz pierwszy medal został przyznany przez Burmistrza Dukli, w kolejnych latach przyznaje go kapituła złożona z osób odznaczonych. Medal wręczany jest podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej podczas  Dni Dukli. Może być przyznawany w kilku  kategoriach:

1) Samorządowiec
2) Społecznik
3) Kultura
4) Sport
5) Edukacja
6) Osobowość

2023-07-05

INFORMACJA INKASENTA DUKLI

    Opłaty za odbiór odpadów komunalnych można dokonać u inkasenta Dukli w Urzędzie Miejskim w Dukli,
ul. Trakt Węgierski 11, pokój 008, w dniach:

6 lipca 2023 r. (czwartek) godz.: 15:00 -16:30 

10 lipca 2023 r. (poniedziałek) godz.: 15:00 - 16:30

2023-07-04
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.